Informacje dodatkowe

REGULAMIN  

testu wiedzy dotyczący przyznawania punktów edukacyjnych za uczestnictwo w spotkaniach online

 

 1. Punkty edukacyjne przyznawane są dla wydarzeń online realizowane za pośrednictwem strony internetowej www.sympomed.pl na postawie uchwał zaakceptowanych przez Naczelną Izbę Lekarską, przy czym dla każdego wydarzenia online decyzja o przyznaniu punktów przez Naczelną Izbę Lekarską wydawana jest indywidualnie.

 2. Ilość punktów edukacyjnych dla każdego wydarzenia online ustalana jest indywidualnie, na podstawie programu merytorycznego wydarzenia, zgodnie z zachowaniem standardów Naczelnej Izby Lekarskiej.

 3. Punkty edukacyjne za uczestnictwo w wydarzeniach online można uzyskać w wyniku zaliczenia testu wiedzy teoretycznej z zakresu tematyki wykładów poruszanych podczas wydarzenia online.

 4. Link do testu wiedzy, o którym mowa w pkt. 3 zostanie przesłany na adres email uczestnika wydarzenia online, w terminie do 9 dni roboczych po dniu zakończenia wydarzenia online.

 5. Do testu mogą przystąpić lekarze oraz osoby wykonujące zawody medyczne, które były zarejestrowane do udziału w wydarzeniu online na stronie www.sympomed.pl i które posiadają ważny numer wykonywania zawodu (PWZ).

 6. Podczas wypełnienia testu online wymagane jest, aby uczestnik podał takie same dane osobowe oraz adres email, jak podczas rejestracji na wydarzenie online na stronie sympomed.pl.

 7. Test składa się z pytań zamkniętych, przy czym każde pytanie może mieć jedną lub więcej niż jedną poprawną odpowiedź.

 8. Do zaliczenia testu wiedzy o którym mowa w pkt. 3 niezbędne jest wypełnienie testu poprawnymi odpowiedziami w minimum 70%, przy zaokrągleniu poprawnych odpowiedzi w górę do pełnego pytania.

 9. Poprawna odpowiedz na pytanie w przypadku pytań wielokrotnego wyboru oznacza zakreślenie wszystkich poprawnych wariantów w odpowiedzi.
 10. Czas na odesłanie uzupełnionego testu upływa o godzinie 23.59, czwartego dnia po dniu otrzymania wiadomości email z informacją o udostępnieniu testu (zwany dalej „terminem zamknięcia panelu testu”).

 11. Informacje o wyniku testu uczestnik otrzyma drogą mailową w ciągu 7 dni począwszy od „terminu zamknięcia panelu testu”.

 12. Uczestnik który otrzymał wynik pozytywny, uzyska certyfikat potwierdzający otrzymanie punktów edukacyjnych.

 13. Negatywny wynik testu nie uprawnia do otrzymania certyfikatu.

 14. Certyfikat o którym mowa w pkt. 10 uczestnik otrzyma droga e-mailową, w przeciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości o pozytywnym wyniku testu.  

 15. Każdy uczestnik może przystąpić do testu tylko raz, bez możliwości powtórzeń.

 16. Jeżeli uczestnik wypełni test więcej niż raz, do klasyfikacji będzie uwzględniana tylko pierwsza wersja wypełnionego testu.