Informacje dodatkowe

§1
Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze serwisu i sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym http://www.sympomed.pl/, prowadzonego przez SympoMed sp. z o. o. sp.k. , ul. Sienkiwicza 5/3, 60-816 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000744839, NIP: 7811979292, REGON: 381012002, e-mail: biuro@sympomed.pl.
Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:
a) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104),
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),
c) ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),
d) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).
3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:
a) Usługodawca – Sympomed sp. z o. o. sp. k., ul. Sienkiewicza 5/3, 60-816 Poznań, KRS: 0000744839, NIP: 7811979292, REGON: 381012002;
b) Serwis internetowy - znajdujący się pod adresem sympomed.pl, serwis służący celom informacyjnym, organizacyjnym i sprzedażowym należący do Usługodawcy;
c) Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu;.
d) Uczestnicy – Użytkownicy, którzy dobrowolnie rejestrują się do udziału w wydarzeniu, a  w przypadku wydarzeń z odpłatnym uczestnictwem, rejestrują się oraz dokonują opłaty zgodnie z cennikiem wydarzenia;
e) Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem poprzez rejestrację w Serwisie internetowym;
f) Konto użytkownika– indywidualne Konto Użytkownika, do którego ma dostęp za pomocą loginu oraz hasła;
g) Dane użytkownika – dane, w tym o charakterze osobowym, przetwarzane w celu realizacji Umowy lub w celach marketingowych; a w przypadku Użytkownika będącego jednocześnie Uczestnikiem – dane, w tym o charakterze osobowym, przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Partnerem Merytorycznym;
h) Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych użytkownika w zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu internetowego;
i)  Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz służący Rejestracji Użytkownika;
j) Płatność – dokonanie wg cennika wpłaty jednym z oferowanych przez  Usługodawcę sposobów płatności w zamian za możliwość uczestniczenia w wybranym wydarzeniu edukacyjnym lub poszczególnej aktywności w konkretnym wydarzeniu, zgodnie z informacjami zawartymi w cenniku dla danego wydarzenia;
k) Usługa – rejestracja Konta użytkownika oraz skuteczne umożliwienie przez Usługodawcę Użytkownikowi dokonania zakupu oraz obsługa hostingowa materiałów edukacyjnych oraz plików towarzyszących, właściwych dla wydarzenia edukacyjnego.
l)Wydarzenie edukacyjne – Organizowane przez Usługodawcę wydarzenie na zlecenie Partnera Merytorycznego, w którym udział jest oferowany jako produkt do zakupu w Serwisie internetowym http://www.sympomed.pl
m) Partner merytoryczny- osoba fizyczna lub prawna, posiadająca umowę z Usługodawcą, której celem jest organizacja wydarzenia edukacyjnego i jego promocja, za którego zgodą w Serwisie internetowym zamieszczane są materiały promocyjne i merytoryczne związane z wydarzeniem edukacyjnym.

§2
Ogólne warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie z Serwisu internetowego odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Dla korzystania z Serwisu internetowego Użytkownik powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową, a na potrzeby rejestracji - także aktywny adres e-mail.

§3
Rejestracja

1. Aby założyć Konto użytkownika, Użytkownik kilka aktywny przycisk „Zarejestruj“, znajdujący się w menu górnym Serwisu internetowego, a następnie wypełnia Formularz rejestracyjny (podając swój e-mail oraz dane osobowe).
2. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz dokonać ich akceptacji. 
3. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość aktywacyjną. 
4. Z chwilą zakończenia Rejestracji zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Po zalogowaniu do Konta użytkownika, Użytkownik może – w odrębnym formularzu, w uzupełnieniu Rejestracji - wskazać Dane i informacje wymagane przez Usługodawcę. Usługodawca informuje, iż brak wskazania tych Danych uniemożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy z Usługodawcą.
6. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
7. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą. Dotyczy to także publikacji Danych na stronach Serwisu internetowego dotyczących Wydarzeń edukacyjnych, w których Użytkownik uczestniczył.
8. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy wskazanej w pkt 4 powyżej, z zastrzeżeniem pkt 9, Użytkownik może od niej odstąpić bez wskazywania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej (na adres e-mail biuro@sympomed.pl) lub pisemnej (na adres siedziby Usługodawcy). W przypadku formy pisemnej - dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia, wystarczy wysłanie przez Użytkownika pisma przed upływem tego terminu. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Usługodawca prześle Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
9. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli Użytkownik nie jest konsumentem, a także gdy Usługodawca przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy, wykonał w pełni Usługę umożliwiając Użytkownikowi w tym okresie dokonanie płatności i udzielenie możliwości uczestniczenia w Wydarzeniu za jego wyraźną zgodą.
10. Użytkownik, poprzez akceptację Regulaminu i rejestrację Konta, a także każdorazowe dokonanie płatności ma możliwość wzięcia udziału w Wydarzeniu, za które dokonał płatności według cennika. Po terminie realizacji Wydarzenia, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy.   

§4
Wydarzenia edukacyjne

1. Celem działalności Serwisu internetowego jest informowanie o Wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez Usługodawcę na zlecenie Partnera Merytorycznego, promowanie ich oraz umożliwianie dokonania rejestracji oraz odpowiednich opłat umożliwiających wzięcie udziału w Wydarzeniu.
2. Po rejestracji Konta i jego akceptacji przez Usługodawcę, Użytkownik może zgłaszać swój udział w wybranych Wydarzeniach edukacyjnych
3. Usługodawca może odmówić akceptacji umieszczenia treści dotyczących Wydarzenia edukacyjnego, jeżeli:
a) zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, lub dla realizacji których przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne,
b) z innych powodów Usługodawca uzna, że realizacja Wydarzenia nie odpowiada idei działalności Serwisu internetowego, lub nie jest zdatny do publikacji w Serwisie internetowym.
4. Partner Merytoryczny zobowiązuje się – na swój koszt i ryzyko – do realizacji świadczeń wzajemnych na rzecz Użytkowników wobec tych z usług świadczonych w trakcie Wydarzenia edukacyjnego, które nie zostały wymienione w umowie między Usługodawcą oraz Partnerem Merytorycznym oraz w materiałach informacyjnych dotyczących Wydarzenia publikowanych przez Usługodawcę, a które chce zorganizować we własnym zakresie i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

§5
Opłacenia udziału w Wydarzeniu Edukacyjnym

1. Aby wziąć udział w Wydarzeniu edukacyjnym, Użytkownik klika przycisk „Rejestracja” w odpowiednim dla konkretnego Wydarzenia miejscu w Serwisie internetowym, a następnie wybiera aktywny przycisk  „Zapłać”. Użytkownik zostaje przekierowany automatycznie do serwisu płatności internetowych.
2. Z chwilą zakupu, zostaje zawarta umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, nazywam dalej Uczestnikiem. Z tą samą chwilą, Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie Usługodawcy jego Danych Użytkownika celem wykonania przez Usługodawcę Umowy zawartej z Uczestnikiem.
3. Wpłaty za udział w Wydarzeniach edukacyjnych, wybranych przez Uczestników wpływają na konto Usługodawcy u operatora płatności lub bezpośrednio na konto Usługodawcy, w zależności od wybranej przez Użytkownika formy płatności.
4. Aby anulować swój udział w Wydarzeniu edukacyjnym po dokonaniu płatności, Uczestnik zobowiązany jest przesłać pisemny wniosek do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres biuro@sympomed.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy Sympomed sp. z o. o. sp. k., ul. Sienkiewicza 5/3, 60-816 Poznań. Zwrot środków do Uczestnika w przypadku anulacji udziału w Wydarzeniu edukacyjnym po dokonaniu płatności, może wiązać się z potrąceniem części kwoty, w zależności od terminu anulacji, zgodnie z poniższym:

Termin anulowania udziału w Wydarzeniu % zwrotu opłaty
Powyżej 60 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia 100%
Między 60 a 21 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia 70%
Poniżej 21 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia 50%

5. Zwrot środków o których mowa w § 5 ust. 4 powyżej, zostanie wykonany w terminie do 21 dni od potwierdzenia przyjęcia wniosku o anulację, na konto bankowe wskazane przez Uczestnika, po uprzednim odesłaniu przez Uczestnika korekty wystawionego wcześniej dokumentu księgowego, jeśli tego wymagać będą przepisy podatkowe.

§6
Korzystanie z Serwisu internetowego

1. Zabrania się korzystania z Serwisu internetowego w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu internetowego bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
3. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim Usługi w całości lub w części ani opracowywania podobnych Usług do świadczonych przez Usługodawcę jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.
4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu internetowego lub utrudnienie korzystania z Serwisu internetowego innym Użytkownikom.
5. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie internetowym, w szczególności w swoim Profilu i komentarzach, treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
6. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać innym Użytkownikom wiadomości o treściach marketingowych, w tym stanowiących niezamówione informacje handlowe w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Użytkownik, włączając w to Partnera Merytorycznego, oświadcza, iż wszelkie pliki graficzne, filmowe, wpisy w Serwisie internetowym zostały przez niego zamieszczone w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności, że Użytkownik posiada względem nich autorskie prawa majątkowe/licencje, oraz że swym działaniem nie narusza praw osób trzecich.

§7
Blokada Konta

1. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z zawartości Serwisu internetowego w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub podjęcia działań w inny sposób godzących w dobra prawnie chronione, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika albo zablokowania Użytkownikowi dostępu do części Usług dostępnych w Serwisie internetowym, a w szczególnie rażących przypadkach – usunięcia Konta Użytkownika, w razie bezskutecznego uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń.  W takim przypadku umowa o świadczenie usług ulega rozwiązaniu z dniem usunięcia Konta użytkownika.

§8
Odpowiedzialność

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego Użytkownik przegląda strony Serwisu internetowego, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu internetowego o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu internetowego, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu internetowego.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu internetowego, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Internetowym.
6. Postanowienie § 8 ust. 5 powyżej nie znajduje zastosowania, jeśli Usługodawca poweźmie informację o nielegalnym charakterze Danych użytkownika lub o ich sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Danych Użytkowników dokonane przez innych Użytkowników, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dokonywanych transakcji płatniczych. Wszelkie uwagi związane z przebiegiem transakcji płatniczych, Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego operatora płatności.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, przerwania lub odwołania Wydarzenia Edukacyjnego, jeżeli jego realizacja stanowiłaby naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego.
10. Usługodawca nie odpowiada za rozliczenia i obowiązki podatkowe oraz celne Partnerów Merytorycznych i Użytkowników.

§9
Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu internetowego, Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: biuro@sympomed.pl.
2. Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Usługodawcy związane z realizacją Usług oraz uczestnictwem w Wydarzeniach Edukacyjnych, Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres biuro@sympomed.pl lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy Sympomed sp. z o. o. sp. k., ul. Sienkiewicza 5/3, 60-816 Poznań.
3. Reklamacje Uczestników Wydarzeń Edukacyjnych mogę być zgłaszane nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Wydarzenia Edukacyjnego.
4. Rozpatrywane będą tylko reklamacje, które zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz aktualne dane Użytkownika.
5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest przez Usługodawcę wyłącznie na adres e-mail Użytkownika wskazany przez niego przy rejestracji Konta. Przed udzieleniem odpowiedzi, Usługodawca uprawniony jest do żądania od Użytkownika przedstawienia dodatkowych informacji lub wyjaśnień, umożliwiających rzetelne rozpoznanie reklamacji. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym Usługodawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika, wskazując mu nowy termin udzielenia odpowiedzi. 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, skradzione lub zagubione podczas Wydarzeń Edukacyjnych.

§10
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym www.sympomed.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie (na trwałym nośniku) za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji, z tym, że dla Uczestników zarejestrowanych na Wydarzenie Edukacyjne przed zmianą regulaminu, obowiązuje treść regulaminu ważna w dniu rejestracji i zawarcia Umowy z Usługodawcą.
3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie internetowym, licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu, zostanie poinformowany o zmianach i o możliwości ich akceptacji. W przypadku nie zaakceptowania zmian Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy, zgodnie z ust.5 poniżej.
4. Zmiana Regulaminu nie wpływa w żaden sposób na wykonanie - zawartej przed dniem jej wprowadzenia - umowy pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem Merytorycznym dotyczącej realizacji Wydarzenia Edukacyjnego.
5. Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest – w każdym czasie – do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy: biuro@sympomed.pl. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni, licząc od otrzymania oświadczenia przez Usługodawcę
6. Z ważnych przyczyn Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem, z zachowaniem 10-dniowego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia Umowy powinno zostać przesłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy rejestracji Konta użytkownika. Usługodawca uprawniony jest do odmowy ponownej rejestracji Użytkownika, z którym wypowiedział uprzednio zawartą Umowę.
7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez siebie na terenie obiektów w których odbywają się Wydarzenia Edukacyjne.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
9. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd przy czym Sądem właściwym do rozpoznawania ewentualnych sporów, będzie Sąd powszechny w Poznaniu właściwy miejscowo i rzeczowo.